Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinknek keresztül, készséggel állunk rendelkezésére!

Hétfő - Szo : 08:00 - 18:00

100% Garancia

ÁSzF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Ládi Zoltán E.V. (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (továbbiakban Szolgáltató és Vásárló együttesen: Felek).

A szolgáltató adatai:

Cégnév: Ládi Zoltán E.V.
Székhely: 5000 Szolnok, Botár Imre utca 8.
Telefon: +36 70 243-0440
E-mail: info@splitklimatech.hu
Adószám: 68922395-2-36
Nyilvántartási szám:

Tárhely szolgáltató:

RACKFOREST KFT.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Számlázási cím: 1116 Budapest, Sáfrány u. 6.
Adószám: 14671858-2-43
Telefon: +36 70 362 4785
E-mail: info@rackforest.com

A Weboldal szolgáltatásai:

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatások körét módosítsa.
Szolgáltatások: szolgáltatásválasztás, megrendelés, fizetés, stb.

Egyéb szolgáltatások:

A Szolgáltató folyamatosan törekszik olyan szolgáltatások bevezetésére, amelyek a Vásárlók számára a Weboldal használatát egyszerűbbé és kényelmesebbé teszik. Ennek érdekében a Weboldalt olyan szolgáltatásokkal próbálja bővíteni, amelyek elősegítik a hatékony, informatív használatot.

Megrendelés

 • A vételár általában a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza.
 • A weboldalon levő termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.
 • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Termékek felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
 • A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 • A Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
 • A Vásárló a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szállítási és fizetési feltételek

 •  artozó cégek is tudomást vesznek majd.
 • Fizetési lehetőségek: készpénz, utánvétes fizetés
 • A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett feltételekkel teljesíti.
 •  A megrendelt termékek személyes átvételére is lehetőség van, a székhelyen előre egyeztetett időpontban.
 • A Vásárló megrendelése leadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt és házhoz szállított terméket átveszi és a termék árát cégnek megfizeti. Amennyiben a Vásárló e kötelezettségét részben vagy egészben megsérti, a Szolgáltató jogosult a Vásárló regisztrációját azonnal hatállyal törölni és a további megrendelések teljesítését megtagadni. A Szolgáltató úgy is rendelkezhet, hogy ilyen esetekben kizárólag a Vásárló előre fizetendő, bankkártyás megrendeléseit teljesíti. Továbbá a Vásárló elérhetőségét a Szolgáltató közli mindenkori futárcégével, így a visszaélésekről a futárcég körébe t

Elállás joga, módja, következményei

 •  Amennyiben a Vásárló a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II.26.) Korm.rendelet rendelkezik.
 • Ön tehát 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján a Szolgáltató email címére.
 • Ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF-ben meghatározott elállási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés banki átutalással történik az Ön által megadott bankszámlaszámra. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Mikor nem gyakorolhatja a Vásárló elállási jogát?

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Vásárló kifejezett kérésére keresi fel a Vásárlót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
n) abban az esetben, ha a Vásárló a terméket nem abban az állapotban juttatja vissza, mely állapotban az kiszállításra került. Nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a termék kimosva, eredeti csomagolás nélkül, dohányszagúan, vagy bármilyen az eredeti állapottal össze nem egyeztethető illatot árasztva kerül vissza, melynek eredményeképpen további értékesítésre alkalmatlan a termék.
(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a Vásárló által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

Elállási nyilatkozatminta

Címzett:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A Vásárló(k) neve:
A Vásárló(k) címe:
A Vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

Kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás

 •  Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Ládi Zoltán E.V. hibás teljesítése esetén a Társasággal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Simon István E.V. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 Jótállás

Jótállásra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben (továbbiakban: jótállási Korm.rendelet) foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.
Hibás teljesítés esetén a fenti jótállási Korm.rendelet alapján a kereskedelmi partner a jótállási Korm. rendeletben meghatározott termékek vonatkozásában jótállásra köteles.
A jótállási Korm.rendelet alapján a Vásárló kijavítást vagy kicserélést kérhet. A kötelező jótállás időtartama 1 év.
A kereskedelmi partner jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
A jótállásból eredő jogok – az alábbi kivételekkel – a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy Ügyfél rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.
A jótállási jegy a Vásárló rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Vásárló terheli.

A Felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a Vásárlókat a bejelentkezéskor megjelenő, rendszerüzenetben tájékoztatja.

A szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a Vásárló felelőssége

 •  A Vásárló a Weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vásárlót a Weboldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Vásárló a Weboldal használata során nem kellő körültekintéssel járt el. A Vásárló adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.
 •  A Vásárló köteles a Weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Vásárló valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak. A Felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a Weboldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.
 •  A Vásárló köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Vásárlók érdekeit sérti. Ezen belül a Vásárló köteles különösen:

– tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;
– tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;
– tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
– tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;

 • Valamennyi Vásárló köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a Vásárló köteles különösen:
  – tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;
  – tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
  – tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.

Valamennyi Vásárló köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a Vásárló köteles különösen:
– tartózkodni a Weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
– tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
– tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz
– tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
– tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.
A fentieken túl a Szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a Vásárlókat tájékoztatja. A fenti korlátozások megsértése miatt bekövetkezett károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Eljárás a Vásárló jogsértő magatartása esetén

 •  Amennyiben a Vásárló a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megsérti, a Szolgáltató jogosult a Vásárló regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, a Vásárlóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.
 •  A Szolgáltató a regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelőzően felhívja a Vásárlót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a Felhasználási feltételekkel. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral, vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna.
 • Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a Vásárló tevékenysége sérti – így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja –, kérheti a Szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a Vásárlóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a Szolgáltató a jogsértő tartalmat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, Szolgáltató által tárolt adatokat a Szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

 •  A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében.
 •  A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Vásárlók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató nem felelős a Vásárló adatainak a Vásárló által történő nyilvánosságra hozataláért.
 • A Szolgáltató a Vásárló regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a Vásárlót, és törekszik a Vásárlókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.
 • A Szolgáltató a Weboldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Vásárlók magatartásáért felelősséget nem vállal.

Panaszkezelés

A Vásárló a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az alábbi elérhetőségek valamelyikén teheti meg:
– postai úton a Szolgáltató székhelyére küldött levéllel (5000 Szolnok, Botár Imre utca 8. )
– emailben: info@splitklimatech.hu
A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

Szóbeli panasz

A Vásárló szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a Vásárló a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy a Vásárló panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Vásárlóval. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja a Vásárlónak. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.
A telefonon közölt panaszokat rögzítjük, így ebben az esetben a fentiek szerinti jegyzőkönyvet a hangfelvétel pótolja.

A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza:

 1. a) Vásárló neve;
  b) Vásárló lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;
  c) Panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
  d) Vásárló panaszának részletes leírása
  e) Vásárló által vásárolt termék cikkszáma vagy egyéb termék beazonosításra alkalmas azonosító
  f) a jegyzőkönyvet felvevő személy és a Vásárló aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt);

 Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és vizsgálat eredményéről a Vásárlónak a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről a Vásárlót a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében a Vásárló valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

Panasznyilvántartás

A panaszkezelés során következő adatokat kérheti el a Szolgáltató el a Vásárlótól:

 1. a) Vásárló neve
  b) Vásárló lakcíme, székhelye, levelezési címe
  c) Vásárló telefonszáma
  d) Értesítés módja
  e) Panasszal érintett termék vagy szolgáltatás cikkszáma vagy egyéb azonosító száma
  f) Panasz leírása, oka
  g) Vásárló panasszal kapcsolatos igénye
  h) Panasz alátámasztásához szükséges, a Vásárló birtokában lévő dokumentumok másolata
  i) Panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat

A Szolgáltató a panaszkezelés során a Vásárló által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.
A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel a Szolgáltató.

Jogorvoslat

A Vásárló a Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Szolgáltató a Vásárló panaszát elutasítja, a Vásárló jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békeltető Testülethez fordulni: a békültető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló az érintett Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Vásárló erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Vásárló kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vásárló vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Vásárlót megillető jogokkal és a Vásárlót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a Vásárló kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

Amennyiben a Vásárló panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Vásárló az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: (76) 501-525, (76) 501-500
Faxszám: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail: bkmkik@mail.datanet.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszám: (72) 507-154
Faxszám: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail: bekelteto@pbkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Faxszám: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail: bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám: (46) 501-091, 501-870
Faxszám: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: (1) 488-2131
Faxszám: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: (62) 554-250/118 mellék
Fax szám: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám: (22) 510-310
Faxszám: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: (96) 520-202; 520-217
Faxszám: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszám: (52) 500-749
Faxszám: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail: info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszám: (36) 416-660/105 mellék
Faxszám: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail: tunde@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszám: (56) 510-610
Fax szám: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: (34) 513-010
Faxszám: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Faxszám: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszám: (1)-269-0703
Faxszám: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszám: (82) 501-000
Faxszám: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mai: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: (42) 311-544, (42) 420-180
Faxszám: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszám: (74) 411-661
Faxszám: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: (94) 312-356
Faxszám: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszám: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)
Faxszám: 88/412-150 (VKIK fax száma)
Név: dr. Vasvári Csaba elnök (munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608-0270-es mobilon)
Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Weboldal: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszám: (92) 550-513
Faxszám: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Adatvédelem, adatkezelés

Bővebb információt az adatvédelem és adatkezeléssel kapcsolatban az “ADATKEZELÉS” oldalon található.

Egyebek

 •  A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 •  A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 • A Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, a Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.
Rólunk

GYORS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS

Fontos számunkra, hogy a lehető legrövidebb idő alatt elvégezzük a munkát.

NINCSENEK REJTETT KÖLTSÉGEK

Áraink világosak és előre közöljük, nem lesz meglepetés, miután megrendelte a szolgáltatásokat.

KEDVEZŐ ÁRAK

Árainkat igyekszünk úgy alakítani, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek.

REGISZTRÁLT SZAKMBEREK

Kollégáink a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál regisztrált szakemberek.